BPH Semptomları Nelerdir

Ekleyen: Prostat Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Uncategorized @tr

BPH Semptomları Nelerdir? sorusunun cevabı BPH semptomları (LUTS) sıklıkla prostatik doku büyümesi neticesi meydana gelen üretral obstrüksiyon neticesi meydana çıkmaktadır.Bunlar irrritatif ve bostrüktif işeme semtomlari olarak 2 grupta toplanabilir.

Obstrüktif semptomlar, mesane çikimindaki darlık neticesi idrarın dışarıya atılmasındaki güçlük neticesi oluşan semptomlardir. Bunları kısaca idrarı baslatmada zorlanma, idrar akımında duraksama, idrar akım hızında azalma, işeme sırasında idrarın durup tekrardan başlatılması(intermittency), mesanedeki idrarın tamamıyla bosaltilamayip içeride idrar kalması neticesi oluşan idrar yapma sonrası mesanenin tam bosalmama duygusu olarak gruplandirilabilir.

Irritatif semptomlar ise basit olarak mesane çıkım obstrüksiyonu sebebi ile mesane motor ve duysal aktivitesindeki artış neticesi meydana çıkan semptomları ifade etmektedir.Bunları da az tek idrar volümünde meydana gelen anlık işeme hissi(urgency), sık sık idrara gitme duygusu (frequency), gece idrara gitme gereksinimi(noktüri) ve mesanedeki idrar tama yakın boşaltılmasına karşın idrar yapma sonrası mesanenin tam bosalmama duygusu olarak gruplandirabiliriz.

Bunların dışında sıklıkla mikroskobik seviyede olmak üzere hematüri ve idrarın tam bosaltilamamasi neticesi oluşan glob vezikale benzeri semptomlarda gözlenebilir.

BPH semptomları basit olarak üretral obstrüksiyon neticesi meydana çıksa da sebep semptomların türü gerekse de semptomların şiddeti ile üretral obstrüksiyon arasında yapılan çeşitli bilimsel çalışmalarda tek ilişki saptanamamistir. Ayrıca prostat volümü ile yeniden semptomlar arasında tek korelasyon saptanamamıştır.

BPH semptomları nelerdir ?

BPH Semptomları Nelerdir ?

BPH Semptomları Nelerdir? sorusunun cevabının yanında nasıl tanı koyuldugu önemli yer kaplamaktadır.

BPH’ya Nasıl Tanı Koyulur?

BPH tanısında bize BPH tanisina yönlendiren ve en basit tanı kriterimiz detaylı anamnez ve rektal tusedir.Bunların sonucu olarak BPH tanısı düşünülen olgularda sebep tanıyı kesinleştirmek gerekse de diğer patolojilerle ayırıcı tanıyı sağlamak ve ayrıca uyuglanacak olan iyileştirme seçimini inşa etmek amaçlı kullanılan çeşitli labaratuar ve radyolojik incelemelere basvurulmaktadir.

Bu tetkikleri; tam idrar tahlili, PSA,abdominal USG ve/veya transrektal USG,transrektal USG eşliğinde prostat biopsisi,üroflowmetri, sitoskopi ve ürodinamik incelemeler olarak gruplandırabiliriz.

1.Tam idrar analizi: Hematüri benzeri semptomların saptanması ve ayrıca üriner enfeksiyon varlığının ekartasyonu benzeri ayırıcı tanı gerektiren patolojilerin saptanması açısından kullanılır.

2.PSA: Prostatin glandüler epitelial hücreleri tarafından salgılanan bir serin proteaz protein dir. Nihai Vakitlerde yapılan çeşitli çalışmalarda değişik görüşler bildirilmesine karşın genellikle onay edilen normal PSA aralığı 0-4.0 ng/ml’dir.Bu aralığın üzerindeki PSA değerleri prostat kanseri açısından şüpheli olup bu çeşit olgularda rektal tuşe bulguları ve ailesel anamnez de göz önüne alınarak gereken olduğu düşünülen olgulara ayırıcı tanı amaçlı transrektal USG eşliğinde rektal biopsi yapılmaktadır.Son vakitlerde bir takım otörlere yönelik PSA amaçlı üst sınır değeri 2.5 ng/ml onay görmektedir.

3.Ultrasonografi: Abdominal ve rektal yoldan yapılabilmektedir.Prostat volümü ile ilgili haber vermektedir.Buradan ele geçirilen prostat boyutu hakkındaki haber bilhassa cerrahi iyileştirme seçimi açısından önem arzetmektedir.

4.Transrektal Protat Biopsisi: Nihai Vakitlerde üroloji muayenehanelerince nadir olarak yapilmaktaysa da çoğunlukla girişimsel radyologlar tarafından uygulanmaktadır. Aslında transrektal USG ve eşliğinde yapılan biopsi, pratik uygulanabilir,abdominal ultrasonografiye yönelik prostat dokusu ile ilgili ek olarak faydalı veriler verici bir işlemdir. Ayrıca ürologlarin anında her zaman muhatap oldukları bir organ olması sebebi ile biz klinik olarak bu işlemin ürologlar tarafından rahatlıkla ve ek olarak sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini düşünmekte ve klinigimizde bu işlemi rutin olarak uygulamaktayiz.

5.Üroflowmetri: İşeme sırasındaki idrar akım hızını ölçen tetkiktir.Mesane çıkım obstrüksiyon düzeyinin saptanması ve rezidü idrar bakışı ile beraber yapılacak rehabilitasyonun saptanması açısından epeyce yardımcı bir tanı testidir.

6.Sitoskopi: Prostatik büyüme paterni, üretral obstrüksiyon seviyeyi, median lob varlığının saptanması ve üriner taş ile mesane maliniteleri benzeri hastalıkların ayırıcı tanısı açısından faydalı veriler verici bir işlemdir.Temel olarak mesane ve üretranin endoskopik yöntemle değerlendirilmesi işle midir.

7.Ürodinami: BPH’li olgularda bilhassa irritatif semptomları olan hasta olanlarda sıklıkla detrusör aşırı aktivitesi (baskilanamyan istemsiz mesane kasilmalari ile karakterize bir tablo) es zamanlı olarak saptanabilmektedir. BPH’ya sekonder olarak gelişmiş detrusör aşırı aktivitesi benzeri ek patolojilerin saptanması ve ayrıca BPH ya sekonder olmayıp bu çeşit irritatif semptomlara sebep olabilecek nörojenik mesane problemlerinin saptanmasında nihai derece faydalı veriler verici bir işlemdir.

BPH Semptomları Nelerdir? sorusundan ziyade

Ayrica cerrahi iyileştirme sonrası olan inkontinansin değerlendirilmesi ve bu açıdan ek iyileştirme gereksiniminin varlığı açısından da faydalı veriler verici bir testtir.

Her hastaya rutin olarak uygulanmamasına karşın uyumlu endikasyonda gereken olgulara uygulanması gereken olan bir işlemdir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Etiketler:, , ,

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz

Size En Yakın Doktor – Tedavi Merkezleri & İletişim Formu