Arşivlendi

Prostat Büyümesi Sonda

Ekleyen: Prostat Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Uncategorized @tr

Prostat büyümesi sonda ile askıya almak mümkün!

Prostat büyümesi, erkeklerde 40’li yaşlarla beraber doğal seyretme gösteren bir durumdur. İdrar yapmayı zorlaştıran bu sıkıntı, mesanenin tam anlamıyla boşaltılabilmesi ve böbreklerin kayıp görmemesi için kesinlikle tedavi edilmelidir.

Prostat Büyümesi Sonda
Prostat büyümesi sonda

Prostat Ameliyatları Hastaları Korkutabilir

Prostata karşı her cerrahi girişim, prostattan doku çıkarılması veya buharlaştırılması şeklinde gerçekleştirildiği için, prostatin normal işleyişinde az veya bir sürü sorunlar yaratır. Ameliyat sonrası en çok; idrar kaçırma, cinsel fonksiyon bozukluğu ve kanamadan korkulur. Sıkı bir cerrahi ameliyatta kanama, idrar kaçırma ve sertleşme sorunları anında hemen hiç görülmezken, ameliyat sonrası “kuru orgazm” olarak malum, cinsel temasta meninin dışarıya akma durumunda mesaneye kaçması çok sık görülen bir durumdur. Kuru orgazm problemi, hastaları hem bir psikolojik ve cinsel açıdan rahatsız eder, hem bir de genç isteği olanlarda doğal yoldan genç sahibi olmak imkansız duruma gelir.

Prostat Askılama ile Ameliyatsız İyileşme Şansı

Prostatin içinden geçen idrar yolu büyümüş prostat nedeni ile sıkışır. Prostat askılama ile,sıkışan bu doku bir sürü minik klipslerle iki yana asılarak, idrar yönteminin genişletilmesi sağlanır. Bu, pencereyi kapatan perdenin kenarlara doğru asılarak camın görünür duruma gelmesine benzetilebilir.

Cinsel Fonksiyonlar Tam Anlamıyla Korunur

Prostat büyümesi 40’li ve 50’li yaşlarda cerrahi girişim gerektirecek seviyelerde olduğunda, ameliyat sonrasi sıkıntılar hastayi daha bir sürü etkiler. “Prostat askılama”, bilhassa cinsel fonksiyonlarını tam anlamıyla muhafaza etmek talep eden 40-65 yas arasi hasta grubu için ideal bir yoldur. Ayrica bilhassa baska hastalıkları nedeni ile kan sulandırıcı ilaçlar kullanan veya anestezi almayi engelleyecek ciddi hastalıkları yer alan ileri yasli hasta olanlarda da birinci alternatif olarak uygulanabilir. Prostat büyümesi için ilaç kullanması gerekli olan, fakat kimyasal ilaçlari hayat boyu kullanmak talep etmeyen hastalara da rahatlıkla önerilebilir.

Prostat büyümesi sonda hastalığının yanında bunlara da bakmalısınız.

Yaş Sınırı Yok

Prostat askılama yöntemi, en ileri yaştaki hastalar için dahi uyumlu meydana gelen bir yoldur. Ameliyat komplikasyonları beklenmediği için, bir sürü ileri yaşta ve kronik hastalıkları nedeni ile ameliyat olmasında sakınca yer alan kişilerde de tespit edecek sınırlama olmaksızın kullanılabilir.
Prostat büyümesi sonda

Hastaya Konfor Sağlar

Prostat ameliyatında prostattan bir doku çıkarılır başka bir deyişle prostat dokusu çıkarılarak doku kaybı olabilir. Bu durum, prostat fonksiyonlarında değişikliklere sebep olur. Halbuki askılama yönteminde doku çıkarılmaz dolayısıyla yara oluşturulmaz ve prostat fonksiyonlarında rastgele bir değişiklik meydana çıkmaz. Prostatin dokusu sıkışarak hacmi bu şekilde küçültülmüş olabilir.

Prostat ameliyatlarında hangi yöntem olursa olsun, bir yara oluşturulacağı için bu yaranın iyileşme sürecini beklemek gerekir. Bu aşama de ara ara hastalar için sıkıntılı olabilir. Askılamada ise bir yara olmayacağı için hem bir hasta işlemden anında hemen ardından fayda görür hem bir de iyileşmesi beklenmek halinde kalınan bir yara oluşmaz.

Prostat askılama, lokal anestezi altında 15 dk içerisinde biten bir islemken operasyonlar çoğunlukla genel anestezi altında bir saat kadar süren operasyonlardır.

Hastanın operasyondan fayda görmesi için, yaklaşık 15 gündelik bir süreye gereksinim duyulurken, askılamada hasta işlemden anında hemen ardından fayda görmeye başlar.

Ameliyata Engel Değil

Hastalarin, yaşamlarının bir çağında prostat askılama yaptırmaları, daha hemen ardından ameliyat olmaya hüküm verdiklerinde bu isteklerine bir engel teşkil etmez. İşlem hasta için bir zaman hemen ardından yeteri kadar olamayacak duruma gelirse, ardından ameliyat gerçekleştirilebilir. Başka Bir Deyişle gerektiği halde ameliyat her an 2. alternatif olarak yerinde durur. Prostat askilamanin, ameliyatı yaklaşık 5-10 sene ötelemesi dahi, hayat kalitesinin 5-10 sene bozulmadan aynı ritimde devam etmesi mânâsına gelir ki bu durum bilhassa genç hastalar için bir sürü büyük önem arz eder. Ilaç kullanımı ile ameliyat arasında bir “ara formül” özelliği taşıyan askılama yöntemi, bu anlamda hasta için bir sürü ciddi, zaman kazandıran, ilaç kullanımı ve ameliyatın problemlerinden kurtaran bir işlemdir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

BPH Semptomları Nelerdir

Ekleyen: Prostat Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Uncategorized @tr

BPH Semptomları Nelerdir? sorusunun cevabı BPH semptomları (LUTS) sıklıkla prostatik doku büyümesi neticesi meydana gelen üretral obstrüksiyon neticesi meydana çıkmaktadır.Bunlar irrritatif ve bostrüktif işeme semtomlari olarak 2 grupta toplanabilir.

Obstrüktif semptomlar, mesane çikimindaki darlık neticesi idrarın dışarıya atılmasındaki güçlük neticesi oluşan semptomlardir. Bunları kısaca idrarı baslatmada zorlanma, idrar akımında duraksama, idrar akım hızında azalma, işeme sırasında idrarın durup tekrardan başlatılması(intermittency), mesanedeki idrarın tamamıyla bosaltilamayip içeride idrar kalması neticesi oluşan idrar yapma sonrası mesanenin tam bosalmama duygusu olarak gruplandirilabilir.

Irritatif semptomlar ise basit olarak mesane çıkım obstrüksiyonu sebebi ile mesane motor ve duysal aktivitesindeki artış neticesi meydana çıkan semptomları ifade etmektedir.Bunları da az tek idrar volümünde meydana gelen anlık işeme hissi(urgency), sık sık idrara gitme duygusu (frequency), gece idrara gitme gereksinimi(noktüri) ve mesanedeki idrar tama yakın boşaltılmasına karşın idrar yapma sonrası mesanenin tam bosalmama duygusu olarak gruplandirabiliriz.

Bunların dışında sıklıkla mikroskobik seviyede olmak üzere hematüri ve idrarın tam bosaltilamamasi neticesi oluşan glob vezikale benzeri semptomlarda gözlenebilir.

BPH semptomları basit olarak üretral obstrüksiyon neticesi meydana çıksa da sebep semptomların türü gerekse de semptomların şiddeti ile üretral obstrüksiyon arasında yapılan çeşitli bilimsel çalışmalarda tek ilişki saptanamamistir. Ayrıca prostat volümü ile yeniden semptomlar arasında tek korelasyon saptanamamıştır.

BPH semptomları nelerdir ?

BPH Semptomları Nelerdir ?

BPH Semptomları Nelerdir? sorusunun cevabının yanında nasıl tanı koyuldugu önemli yer kaplamaktadır.

BPH’ya Nasıl Tanı Koyulur?

BPH tanısında bize BPH tanisina yönlendiren ve en basit tanı kriterimiz detaylı anamnez ve rektal tusedir.Bunların sonucu olarak BPH tanısı düşünülen olgularda sebep tanıyı kesinleştirmek gerekse de diğer patolojilerle ayırıcı tanıyı sağlamak ve ayrıca uyuglanacak olan iyileştirme seçimini inşa etmek amaçlı kullanılan çeşitli labaratuar ve radyolojik incelemelere basvurulmaktadir.

Bu tetkikleri; tam idrar tahlili, PSA,abdominal USG ve/veya transrektal USG,transrektal USG eşliğinde prostat biopsisi,üroflowmetri, sitoskopi ve ürodinamik incelemeler olarak gruplandırabiliriz.

1.Tam idrar analizi: Hematüri benzeri semptomların saptanması ve ayrıca üriner enfeksiyon varlığının ekartasyonu benzeri ayırıcı tanı gerektiren patolojilerin saptanması açısından kullanılır.

2.PSA: Prostatin glandüler epitelial hücreleri tarafından salgılanan bir serin proteaz protein dir. Nihai Vakitlerde yapılan çeşitli çalışmalarda değişik görüşler bildirilmesine karşın genellikle onay edilen normal PSA aralığı 0-4.0 ng/ml’dir.Bu aralığın üzerindeki PSA değerleri prostat kanseri açısından şüpheli olup bu çeşit olgularda rektal tuşe bulguları ve ailesel anamnez de göz önüne alınarak gereken olduğu düşünülen olgulara ayırıcı tanı amaçlı transrektal USG eşliğinde rektal biopsi yapılmaktadır.Son vakitlerde bir takım otörlere yönelik PSA amaçlı üst sınır değeri 2.5 ng/ml onay görmektedir.

3.Ultrasonografi: Abdominal ve rektal yoldan yapılabilmektedir.Prostat volümü ile ilgili haber vermektedir.Buradan ele geçirilen prostat boyutu hakkındaki haber bilhassa cerrahi iyileştirme seçimi açısından önem arzetmektedir.

4.Transrektal Protat Biopsisi: Nihai Vakitlerde üroloji muayenehanelerince nadir olarak yapilmaktaysa da çoğunlukla girişimsel radyologlar tarafından uygulanmaktadır. Aslında transrektal USG ve eşliğinde yapılan biopsi, pratik uygulanabilir,abdominal ultrasonografiye yönelik prostat dokusu ile ilgili ek olarak faydalı veriler verici bir işlemdir. Ayrıca ürologlarin anında her zaman muhatap oldukları bir organ olması sebebi ile biz klinik olarak bu işlemin ürologlar tarafından rahatlıkla ve ek olarak sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini düşünmekte ve klinigimizde bu işlemi rutin olarak uygulamaktayiz.

5.Üroflowmetri: İşeme sırasındaki idrar akım hızını ölçen tetkiktir.Mesane çıkım obstrüksiyon düzeyinin saptanması ve rezidü idrar bakışı ile beraber yapılacak rehabilitasyonun saptanması açısından epeyce yardımcı bir tanı testidir.

6.Sitoskopi: Prostatik büyüme paterni, üretral obstrüksiyon seviyeyi, median lob varlığının saptanması ve üriner taş ile mesane maliniteleri benzeri hastalıkların ayırıcı tanısı açısından faydalı veriler verici bir işlemdir.Temel olarak mesane ve üretranin endoskopik yöntemle değerlendirilmesi işle midir.

7.Ürodinami: BPH’li olgularda bilhassa irritatif semptomları olan hasta olanlarda sıklıkla detrusör aşırı aktivitesi (baskilanamyan istemsiz mesane kasilmalari ile karakterize bir tablo) es zamanlı olarak saptanabilmektedir. BPH’ya sekonder olarak gelişmiş detrusör aşırı aktivitesi benzeri ek patolojilerin saptanması ve ayrıca BPH ya sekonder olmayıp bu çeşit irritatif semptomlara sebep olabilecek nörojenik mesane problemlerinin saptanmasında nihai derece faydalı veriler verici bir işlemdir.

BPH Semptomları Nelerdir? sorusundan ziyade

Ayrica cerrahi iyileştirme sonrası olan inkontinansin değerlendirilmesi ve bu açıdan ek iyileştirme gereksiniminin varlığı açısından da faydalı veriler verici bir testtir.

Her hastaya rutin olarak uygulanmamasına karşın uyumlu endikasyonda gereken olgulara uygulanması gereken olan bir işlemdir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İyi Huylu Prostat Büyümesi

Ekleyen: Prostat Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Uncategorized @tr

İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir?

Prostat Nasıl Bir Organdır?

Prostat adam üreme sisteminin bir parçası meydana gelen; tabanı mesane boynunun alt kısmına oturmuş tepesi ise distale doğru posterior üretrayI çepeçevre sararak uzanan, şekil olarak kestaneye benzer bir organdır. Normal bir erişkinde aşağı yukarı prostat ağırlığı 20 gramdır. Prostat histopatolojik olarak glandüler epitelial elemanlar ve fibromüsküler stromadan oluşmaktadır.Vesicula seminalisin salgısı ile beraber prostat salgısı, semen sıvısının %80 ini oluşturmaktadır.

Çeşitli siniflamalar yapılmış olmasına karşın McNeal tarafından yapılan sınıflamaya yönelik prostat dokusunun glandüler elemanları santral zon,periferik zon ve transisyonel zon ; non-glandüler elemanları ise anterior fibromüsküler stroma ve preprostatik sfinkter olarak gruplandırılmıştır.çoğunlukla benign prostatik hiperplazi transisyonel zondan köken alırken prostat kanserleri çoğunlukla periferik zondan köken almaktadır.

Prostat hastalıkları kabaca Benign Prostat Hiperplazisi, prostat kanseri ve ve prostatiler olarak değerlendirilebilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi

İyi huylu prostat büyümesi

İyi huylu prostat büyümesi dışında önemli konular da vardır bunlara mutlaka göz atmalısınız.

Kötü Huylu Prostat Büyümesi (BPH) Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkar ?

BPH temel olarak prostat dokusundaki malign olmayan büyümeyi ifade etmektedir.BPH histopatolojik bir tanı olup buradaki prostat büyümesine ne sebeple meydana gelen soylu durum epitelial ve stromal elemanların hiperplazisidir(hücresel sayı artışı).Normalde prostat dokusunun boyutunda puberteye civarı bir değişiklik olmazken pubertede hızlı bir büyüme eğrisi gözlenir ve sonrasında bir daha bu büyüme yavaşlar.40 yaşından ardından iki. bir büyüme eğrisi başlar ve yaş ilerledikçe BPH patolojik tablosunun görülme riski yükselir.

Prostattaki bu yaşla beraber yükselen büyüme insidansının sebebi tam bilinmesede bir takım teoriler bulunmaktadır.örneğin bir takım araştırmacılar prostat dokusu içerisinde yüksek östrojen seviyelerinin büyümeden sorumlu mediatörler ve hücreleri aktive edip protat büyümesine ne sebeple olduğunu ifade ederken ; bazilarida yükselen özgür testesteron (DHT) seviyelerinin prostatik dokudaki büyüme hücrelerini tetikleyerek volüm artışına ne sebeple olduğunu ifade etmektedir.Gerek puberteye civarı gerekse de testisleri alınmış kişilerde sonrasında prostatik dokuda büyümenin olmaması bu iki hormonal teorinin haklılığını desteklemektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prostat Büyümesini Engellemek

Ekleyen: Prostat Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Uncategorized @tr

Prostat Büyümesini Engellemek Nasıl Olur?

Prostat büyümesi nasıl engellenir ? Her prostat büyümesi kanser olmamak şartı ile kesinlikle iyileştirme edilmek zorunda değildir. Kişinin şikayetleri, hayat kalitesinin bozulma derecesi, prostatın diğer organlara yaptığı etkiler, isemenin hızı, gücü, içerde idrar kalıp kalmaması benzeri faktörler bevliye uzmanına bu konuyla alakalı hüküm verdirici temel faktörlerdir. Tüm bu bilgiler edinildikten sonra eğer, hafif ve temel tek prostat büyümesi varsa, kişinin hayat kalitesini bozmuyorsa etkin izlem adını verdiğimiz belli aralıklarla kişi takip edilebilir.

Kişi kesinlikle tıbbi yardıma gereksinim duyuyorsa prostatı küçülten diyemesek dahi prostat büyümesinin oluşturduğu şikayetleri ortadan kaldıran ilaç tedavileri vardır. Bu ilaçlar yeryüzünde nihai derece yaygın tek şekilde kullanılmaktadır ve ciddi hemen yan tesirleri de yoktur. Bu çeşit ilaçlardan gün içerisinde tek tane yutmak suretiyle idrar şikayetleri asgari düzeylere indirilebilir. Bu dönemi geçmiş ek olarak ileri şikayetler varsa kişinin hayat kalitesi gerçekten bozuluyorsa veya prostat büyümesi iltihap benzeri taş benzeri kanama benzeri idrarın akamayıp içerde birikmesiyle böbreklere kayıp vermesi benzeri tek takım şikayetler yaratıyorsa o zaman cerrahi müdehale başka bir deyişle operasyon gündeme gelir. Prostat ameliyatının kapalı ve açık benzeri değişik metotları vardır.

Prostat büyümesi, prostatın bulunduğu koltuk bakımından başka bir deyişle idrar kesesinin tam çıkışında, ağzında veya boynunda diye ifade ettiğimiz içinden idrar kanalının geçtiği tek pozisyonda olması bakımından yükselen prostat, içinden geçtiğimiz idrar kanalını başka bir deyişle penisin içinden süren idrar kanalını sıkıştırıp daralttığı amaçlı işemeye ait belirtilerle karşımıza gelir.

Prostat Büyümesini Engellemek

Prostat büyümesini engellemek

Prostat büyümesini engellemek dışında belirtileri de önemlidir.

Prostat Büyümesinin Belirtileri

Sik idrara çıkma

Gece uykudan uyanıp idrara çıkma

Kesik Kesik işeme

Çatallanarak, dağılarak, fıskiye benzeri işeme

İdrarı başlatırken zorlanma

İdrar biterken damlayarak kesilmesi

İdrar bittikten ardından kişinin rahatlayamaması

Kisa tek zaman ardından tek ek olarak idrar hissinin gelmesi

İdrar yaparken yanma, sızlama olmasi

Bu belirtilerden hepsinin olması gerekmez.

Bunlardan biri veya tek kaçı 40 lı yaşların ardından tek erkekte görülürse prostat başlangıcı bulguları olarak düşünülmeli ve kesinlikle yetkin tek bevliye uzmanına muayeneye gidilmelidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prostat Büyümesi Nasıl Geçer

Ekleyen: Prostat Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Uncategorized @tr

Prostat büyümesi nasıl geçer? sorusunun cevabı prostat büyümesinin önüne geçmek için derhal bir hekime başvurulmalıdır. Prostat büyümesi bütün hasta olanlarda cerrahi gerektiren tek hastalık değildir. Prostat büyümesinde bu sabah 2 ana başlık altında tedavileri gruplandırmak doğru olabilir. Bunlardan tek tanesi ilaç tedavileri, tek tanesi de cerrahi tedaviler, elbet üçüncü tek grup da hastayı yalnızca takip ettiğimiz grup, orada tek tedavi uygulamıyoruz. Büyümesine rağmen hastaya tek şikayet vermiyorsa yapılan kontrol ve kan tetkiklerinde prostat kanseriyle alakalı tek bulgu yoksa bu hastaların yalnızca yıllık kontrolle kontrol ve psa ile yapılacak kontrolleri izliyoruz ama hastanın şikayetleri hafif orta derecede ise hastalığın hasta üzerindeki yaşam kalitesini bozucu tesirini azaltmak amaçlı hastaya bir takım ilaç tedavileri verilebilir. Burada da aslında ilaç tedavileri birden çok başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan tıpta en fazla kullanılan ilaçlar 2 gruptur. Tek tanesi bizim alfablokerler olarak adını verdiğimiz tek grup ilaçtır. Burada prostat düz kaşları gevşetilerek hastanın daha huzurlu mesanesini, idrar kesesini boşaltması amaçlanmaktadır. Tek diğer grup ilaçta ise hastanın prostat büyüklüğünü aşağı yukarı dörtte tek oranında azaltan tek grup ilaçtan bahsetmekteyiz. Bu ilaçların birlikte kullanıldığı olaylarda daha da sıkı netice alındığı söylenmektedir. Cerrahi yöntem olarak da açık ve kapalı prostat ameliyatları olark yeniden 2 başlık altında toplayabilecegimiz prostat ameliyatları söz konusudur.

Prostat Büyümesi Nasıl Geçer?

prostat büyümesi nasıl geçer?

prostat büyümesi nasıl geçer? sorusundan ziyade

Açık operasyonlar çok kocaman prostatlarda ya da hastanın prostatina eşlik eden çok kocaman taşları meydana gelen, idrar kesesi taşları meydana gelen hasta olanlarda seçim edilebilecek yöntemlerdir ama son zamanlarda modern ürolojide aşağı yukarı ameliyatların %95’i kapalı yöntem dediğimiz penisten girilerek, vücudun rastgele tek yerinde tek kesi yapmadan endoskopik yollarla yapılan prostat ameliyatlarıdır. Burada da endoskopik ameliyat tekniklerinde de birçok teknik alt grup vardır. örneğin lazer teknolojisi bu sabah tıbbın alanlarında olduğu benzeri prostat ameliyatlarında da çok başarıyla uygulanmaktadır. Hastalarımızın sorduğu en fazla, başından da takip ettiği örneğin greenlight prostat ameliyatı, yeşil ışık dediğimiz özel tek lazer enerjisiyle yapılan lazer ameliyatları çok başarılıdır. Yeniden holmiyum lazer dediğimiz diğer cerrahi yöntem son derece başarılı neticeler vermektedir ve elbet artık yıllardır ürolojik cerrahide kullanılan klasik tur dediğimiz yeniden endoskopik tek yöntem meydana gelen tur ameliyatı bugünkü modern görüntüleme metotları ve endoskopik cihazlar yardımıyla başarıyla uygulanan cerrahi yöntemleridir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prostat Büyümesi Ereksiyonu Etkiler mi

Ekleyen: Prostat Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Uncategorized @tr

Prostat büyümesi ereksiyonu etkiler mi? sorusunun açıklaması Prostatata bağlı rahatsızlıklar ortada yasin üzerindeki erkeklerde yaygın görülür. Geceleri sık idrar çıkıyorsanız, idrar yaparken zorlanıyorsanız ya da acı ve yanma duygusu meydana geliyorsa, idrar yaptıktan ardından mesane tam bosalmiyorsa, tamamlandıktan ardından damlama şeklinde idrar geliyorsa prostata bağlı tek sorununuz olabilmektedir.

Prostata bağlı hastalıklar cinsel yaşamsal olumsuz etkiler. Aslında şunlar doğrudan cinsel işlev bozukluğuna sokak açmaz. Dolaylı tek ilişki söz konusudur.

Prostat büyümesi ereksiyonu etkiler mi? konusundan ziyade

Uzmanindan öğrenin: Prostat ameliyatından ardından cinsel yaşam nasıl olur?

Cinsel isteksizlik nedeni

Geceleri tek sürü sık çise kalkma kişide cinsel isteksizliğe sokak açabilir. Zira hormonal dengeler bozulur. Keza hasta kişi psikolojik olarak da sıkı vaziyette olmaz.

Cinsel isteksizliğin yanısıra sertleşme ve boşalma sorunları da görülebilir. Prostat kaynaklı hastalığı olanlarda sertleşme sorunu olasılığı diğer erkeklere yönelik 3 kat fazladır.

Uzmanından öğrenin: Sık cinsel ilişkiye girmek prostat büyümesine ne sebeple olabilir mu?

Prostat Büyümesi Ereksiyonu Etkiler mi?

Prostat büyümesi ereksiyonu etkilermi?

Eğer kişinin tansiyon ve yüksek kolesterol şikayetleri de varsa cinsel yaşamsal daha çok olumsuz etkilenir.

Prostat kaynaklı tek rahatsızlığınız varsa cinsel hayatınızda yaşadığınız sorunları kesinlikle doktorunuzla paylaşmalısınız.

Hatta profesyonel hekimler, ortada yaşlı kişiler cinsel yaşama konusunda tek problemle başvurduğunda, prostata bağlı tek sorunu artık saptama edilmiş değilse, öncelikle prostat tetkikleri yapılmasını istemektedir.

Prostat kaynaklı cinsel meselelerde, soylu hastalığın tedavisiyle hasta kişi rahatlayarak pozitif istikamette sokak alınabilir.

Prostatata bağlı rahatsızlıklar ortada yasin üzerindeki erkeklerde yaygın görülür.

Geceleri sık idrar çıkıyorsanız, idrar yaparken zorlanıyorsanız ya da acı ve yanma duygusu meydana geliyorsa, idrar yaptıktan ardından mesane tam bosalmiyorsa, tamamlandıktan ardından damlama şeklinde idrar geliyorsa prostata bağlı tek sorununuz olabilmektedir.

Prostata bağlı hastalıklar cinsel yaşamsal olumsuz etkiler. Aslında şunlar doğrudan cinsel işlev bozukluğuna sokak açmaz. Dolaylı tek ilişki söz konusudur.

Prostat Büyümesi Ereksiyonu Etkiler mi?  konusunun yanında

Uzmanindan öğrenin: Prostat ameliyatından ardından cinsel yaşam nasıl olur?

Cinsel isteksizlik nedeni

Geceleri tek sürü sık çise kalkma kişide cinsel isteksizliğe sokak açabilir. Zira hormonal dengeler bozulur. Keza hasta kişi psikolojik olarak da sıkı vaziyette olmaz.

Cinsel isteksizliğin yanısıra sertleşme ve boşalma sorunları da görülebilir. Prostat kaynaklı hastalığı olanlarda sertleşme sorunu olasılığı diğer erkeklere yönelik 3 kat fazladır.

Uzmanından öğrenin: Sık cinsel ilişkiye girmek prostat büyümesine ne sebeple olabilir?

Eğer kişinin tansiyon ve yüksek kolesterol şikayetleri de varsa cinsel yaşamsal daha çok olumsuz etkilenir.

Prostat kaynaklı tek rahatsızlığınız varsa cinsel hayatınızda yaşadığınız sorunları kesinlikle doktorunuzla paylaşmalısınız.

Hatta profesyonel hekimler, ortada yaşlı kişiler cinsel yaşama konusunda tek problemle başvurduğunda, prostata bağlı tek sorunu artık saptama edilmiş değilse, öncelikle prostat tetkikleri yapılmasını istemektedir.

Prostat kaynaklı cinsel meselelerde, soylu hastalığın tedavisiyle hasta kişi rahatlayarak pozitif istikamette sokak alınabilir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Size En Yakın Doktor – Tedavi Merkezleri & İletişim Formu